Vkladám do košíka
Náhradné diely Slovenská republika+421 948 360 788 | +421 948 680 507 | +421 948 606 457

X
Odoslať dotaz
Váš email*
Telefón*
Vaše meno*
Predmet správy
Pobočka
Text
genkod

GDPR Zásady ochrany osobných údajov

Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov ?
Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je :
 
LIPATECH SK, s.r.o.
Lieskovec 580/6
018 41 Dubnica nad Váhom
 
Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa problematiky ochrany osobných údajov,
použitie našu e-mailovú adresu : info@pasnabager.sk alebo nám napíšte na vyššie uvedené
korešpondenčnú adresu.
 
Rozsah, právny základ a účel spracúvania osobných údajov
 
Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s platnými právnymi predpismi a na základne právnych
základov vyplývajúcich z platných právnych predpisov, a to s Vašim súhlasom alebo bez Vášho
súhlasu.
Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje len na stanovený účel, v rozsahu a počas doby
nevyhnutnej na plnenie stanoveného účelu.
 
Právnym základom spracúvania osobných údajov môže byť jedna z nižšie uvedených skutočností:
 
a) Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba,
alebo na prijatie predzmluvných opatrení na žiadosť dotknutej osoby,
b) Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa vzťahuje na
spoločnosť
c) Spracúvanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo
inej fyzickej osoby
d) Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti
e) Výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený dotknutou osobou pre jeden
alebo viac konkrétnych účelov.
f) Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre realizáciu objednávky
g) Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby sú sprostredkované tretím osobám a to
najmä prepravnej spoločnosti a pošte, za účelom doručenia tovaru.
 
Spracúvanie osobných údajov s Vašim súhlasom
Evidencia uchádzačov o zamestnanie
a) Rozsah osobných údajov : Meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, najvyššie
dosiahnuté vzdelanie prípadne iné údaje uvedené v odpovedi, resp.reakcii na pracovnú
ponuku
b) Právny základ : Spracúvanie na základe Vášho súhlasu ako dotknutej osoby podľa čl.6 ods.1
písm.a) Nariadenia GDPR
c) Účel : Zaradenie do výberového procesu
 
Spracúvanie osobných údajov bez Vášho súhlasu
Plnenie zmluvy vrátane vybavenia prípadných reklamácii
a) Rozsah osobných údajov : základné údaje, ktorými sú Vaše meno a priezvisko, adresa,
IČO, DIČ , kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo alebo kontaktná
adresa, transakčné údaje, iné údaje uvedené v objednávkovom formulári, záznamy emailovej komunikácie,
prípadne inej komunikácie v elektronickej alebo inej písomnej podobe.
b) Právny základ : Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej
zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby
vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy podľa článku 6 ods.1 písm.b) Nariadenia
GDPR – spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa
podľa článku 6 ods.1 písm.c) Nariadenia GDPR
c) Účel : Plnenie práv a povinnosti zo zmluvy alebo predzmluvného vzťahu
 
Účtovné a daňové účely
a) Rozsah osobných údajov : fakturačné údaje, ktorými sú Vaše meno a priezvisko, adresa,
IČO, DIČ
b) Právny základ : spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa podľa čl.6 ods.1 písm.c) Nariadenia GDPR
c) Účel : účtovná a daňová evidencia
 
Vymazanie neuhradených pohľadávok po splatnosti
a) Rozsah osobných údajov : všetky osobné údaje uvedené v rámci plnenia zmluvy
b) Právny základ : spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje
prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm.f) Nariadenia GDPR
c) Účel : riadne splnenie peňažného záväzku zo zmluvného vzťahu
 
Spracovanie správ zaslaných prostredníctvom kontaktného formulára
a) Rozsah osobných údajov : meno a priezvisko, e-mailová adresa, prípadne iné údaje uvedené
v kontaktnom formulári
b) Právny základ : Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej
zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby na základe žiadosti dotknuté osoby
vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy podľa článku 6 ods.1 písm.b) Nariadenia
GDPR
Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ
podľa čl.6 ods.1 psím.f) Nariadenia GDPR
c) Účel : podpora predaja a komunikácia s potencionálnym zákazníkom
 
Kontaktná linka a kontaktný e-mail
a) Rozsah osobných údajov : Údaje, ktoré nám o sebe oznámite telefonicky alebo
prostredníctvom e-mailu
b) Právny základ : spracúvanie podľa konkrétneho obsahu Vášho oznámenia
Spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ
alebo tretia strana podľa čl.6 ods.1 psím.f) Nariadenia GDPR
c) Účel : podpora predaja a komunikácia s potenciálnym zákazníkom
 
Komu poskytujeme Vaše osobné údaje ?
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov využívame aj služby preverených a zmluvne zaviazaných
externých obchodných partnerov, ktorí nám pomáhajú spracúvať a chrániť Vaše osobné údaje.
Ide o tzv. sprostredkovateľov, ktorí pre naše potreby spracúvajú Vaše osobné údaje spravidla pri
dodávaní služieb, ktoré sme si objednali.
Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb sú rôzne okruhy subjektov, ktorým poskytujeme
Vaše osobné údaje najčastejšie v rámci plnenia našich zákonných povinností alebo ide o našich
vlastných zamestnancov, s ktorými prichádzate ako dotknuté osoby do styku.
 
Naši sprostredkovatelia :
- Dodávatelia cloudových služieb, v rámci ktorých prichádza k spracúvaniu osobných údajov
- Dodávatelia softvérového vybavenia a technickej podpory spoločnosti
- Poštoví doručovatelia a poštové podniky
- Advokáti, exekútori, notári
- Audítori
 
Do akých krajín prenášame Vaše osobné údaje ?
Štandardne obmedzujeme akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo
Európskeho hospodárskeho priestoru, ak to nie je nevyhnutné. Avšak, niektorí naši subdodávatelia
a vyššie uvedení príjemcovia osobných údajov, môžu byť usadení alebo ich serve sa môžu
nachádzať v Spojených štátoch amerických, ktoré – ako také- predstavujú tretiu krajinu, ktorá
nezaručuje ochranu osobných údajov primeranú ochrane v EÚ. Avšak spoločnosti, ktoré sa
certifikovali v rámci tzv.EU-US Privacy Shield mechanizmu sú podľa rozhodnutia Komisie EÚ
považované za poskytujúce primeranú ochranu osobných údajov ako v EÚ. Ak predsa len
vykonávame prenos osobných údajov do tretích krajín, robíme tak len na základe rozhodnutia
Komisie EÚ o primeranosti alebo vyžadujeme splnenie iných záruk na ochranu osobných údajov
(napr. uzatvorenie zmluvných doložiek).
 
Dochádza k automatizovanému individuálne rozhodovaniu s právnym účinkom na Vás ?
V spoločnosti Lipatech SK, s.r.o., nedochádza k rozhodovaniu, ktoré by bolo založené výlučne na
automatizovanou spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré by malo právne účinky, ktoré sa Vás
týkali alebo by Vás podobne významne ovplyvňovali v zmysle čl.22 GDPR.
 
Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje ?
Vaše osobné údaje sú spracované najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné
údaje spracúvajú. Vaše osobné údaje najčastejšie prestávame spracovávať po :
- Uplynutí úložných lehôt stanovených registratúrnym plánom pre registratúrne záznamy
obsahujúce Vaše osobné údaje a po schválení
- Uplynutí úložných lehôt stanovených registratúrnym plánom pre registratúrne záznamy
obsahujúce Vaše osobné údaje
- Uplynutím maximálnej doby uchovávania Vašich osobných údajov spracúvaných na
konkrétny účel
- Úplnom vysporiadaní našich vzájomných zmluvných záväzkov
- Odvolaní Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov.
 
Online médiá
 
Cookies
Cookies sa používajú na rôznych miestach na našich webových stránkach. Súbory cookie za
súčasného stavu techniky nemôžu spustiť programy, ani prenášať vírusy do Vášho počítača.
Súbory cookie sú zvyčajne malé textové súbory, ktoré používatelia rozpoznávajú pri opätovnom
používaní webových stránok. Neukladajú však žiadne osobné údaje, ako napríklad meno,
priezvisko alebo adresa. Tieto informácie nie je možné identifikovať.
 
Otvorenie našej webovej stránky
Pri otvorení našej webovej stránky sa vo Vašom koncovom zariadení cez tvorený prehliadač
automaticky a bez Vášho pričinenia pošle :
 
- IP adresa zapnutého koncového zariadenia
- Dátum a čas prístupu
- Meno a URL otvoreného súboru
- Webová stránka /aplikácia z ktorej sa uskutočnil prístup (referrer – URL)
- Vami použitý prehliadač a prípadne operačný systém Vášho PC s prístupom na internet,
ako aj meno Vášho internetového poskytovateľa
- Na server našej webovej stránky sa dočasne uloží do pamäte v takzvanom Log – File na
nasledujúce účely : a) zabezpečenie nerušeného spojenia
b) zabezpečenie komfortného používania naše webovej stránky/aplikácie
c) vyhodnotenie bezpečnosti a stability systému
 
Kategórie príjemcov osobných údajov
Vaše osobné údaje poskytujeme iba v odôvodnených prípadoch a v nevyhnutnom rozsahu
nasledujúcim kategóriám príjemcov :
- Dodávatelia a poskytovatelia služieb
- Účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia
- Poskytovatelia IT služieb
- Advokátske kancelárie, inkasné spoločnosti, súdy a exekútori
- Orgány verejnej moci, vrátane orgánov činných v trestnom konaní
Vaše osobné údaje získavame z nasledovných zdrojov :
- Osobné údaje ste nám poskytli Vy ako dotknutá osoba, alebo osobné údaje sme získali vo
vybraných odôvodnených prípadoch z verejných zdrojov, zoznamov a evidencii. Naša
spoločnosť neposkytuje Vaše osobné údaje do tretích krajín alebo medzinárodných
organizácií
 
Doba uchovávania osobných údajov
V prípade súhlasu dotknutej osoby podľa čl. 6 ods.1 písm.a) Nariadenia GDPR spracúvame Vaše
údaje do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 5 rokov od jeho udelenia.
V prípade plnenia zmluvy podľa čl. 6 ods.1 písm.b) Nariadenia GDPR spracúvame Vaše osobné
údaje po dobu počas ktorej trvá zmluvný vzťah.
V prípade plnenia zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods.1 písm.c) Nariadenia GDPR spracúvame
Vaše osobné údaje po dobu, ktorá vyplýva z osobitných právnych predpisov.
V prípade oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods.1 písm.f) Nariadenia GDPR spracúvame Vaše
osobné údaje po dobu trvania oprávneného záujmu v závislosti od konkrétneho účelu spracúvania
osobných údajov.
 
Vaše práva ako dotknutej osoby
Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte voči nám nasledujúce práva, ktoré sme pripravený
voči Vám plniť :
Máte právo získať od našej spoločnosti potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje
a ak sa spracúvajú, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie : účely
spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcovia alebo kategórie príjemcov,
ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo
medzinárodné organizácie, ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov
alebo ak to nie je možné, kritéria na jej určenie.
 
Existencia práva požadovať od našej spoločnosti opravu Vašich osobných údajov, ich
vymazanie, obmedzenie spracúvania, práva namietať proti takémuto spracúvaniu a práva podať
sťažnosť dozornému orgánu, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj, ak sa Vaše
osobné údaje nezískali od Vás ako dotknutej osoby.
 
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovanie uvedeného v článku 22 ods.1 a 4
Nariadenia GDPR a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj
význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre Vás ako dotknutú osobu.
 
O primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia GDPR týkajúcich sa prenosu ak sa Vaše
osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.
Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám poskytneme v bežne používanej
elektronickej podobe, pokiaľ ste nepožiadali o iný spôsob.
 
Poskytneme Vám kópiu Vašich osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie
kópie, o ktoré požiadate, môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym
nákladom. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
 
Máte právo na opravu Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, pokiaľ sú Vaše osobné
údaje nesprávne, neúplné alebo sa zmenili. Kontaktujte nás, bez zbytočného odkladu ich opravíme.
 
Máte právo na výmaz Vašich osobných údajov, pokiaľ :
a) Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo inak spracúvali,
b) Odvolali ste súhlas na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny
základ pre spracúvanie
c) Namietali ste voči tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom
spracovaní Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu
d) Osobné údaje sa spracúvali nezákonne
e) Osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie
alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha
f) Osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
 
Ak sme zverejnili Vaše osobné údaje a sme povinný ich vymazať, so zreteľom na dostupnú
technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikneme primerané opatrenia vrátane technických
opatrení, aby sme informovali prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie Vašich osobných
údajov, že ich žiadate, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.
 
Vyššie uvedené práva nemáte, pokiaľ je spracúvanie potrebné :
a) Na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie
b) Na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo
práva členského štátu, ktorému naša spoločnosť podlieha, alebo na splnenie úlohy
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej našej spoločnosti
c) Z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods.2
písm.h) a i) Nariadenia GDPR, ako aj článkom 9 ods.3 Nariadenia GDPR,
d) Na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu
či na štatistické účely podľa článku 89 ods.1 Nariadenia GDPR, pokiaľ je pravdepodobné,
že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto
spracúvania
e) Na preukazovanie, uplatňovanie alebo objasňovanie právnych nárokov.
 
Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ :
a) Ste napadli správnosť Vašich osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho našej
spoločnosti overiť správnosť Vašich osobných údajov,
b) Je spracúvanie protizákonne, namietate proti vymazaniu Vašich osobných údajov a žiadate
namiesto toho obmedzenia ich použitia,
c) Už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale Vy ako dotknutá osoba ich
potrebujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov
d) Namietali ste hoci spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa čl.21 ods.1 Nariadenia
GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane našej spoločnosti prevažujú
nad Vašimi oprávnenými dôvodmi ako dotknutej osoby.
 
Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len
s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného
záujmu Únie alebo členského štátu. Predtým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené, sme
povinní Vás informovať.
 
Máte právo na prenosnosť údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, ďalšiemu
prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte bez
toho, aby sme Vám bránili, ak :
a) Sa spracúvanie zakladá na Vašom súhlase podľa čl. 6 ods.1 písm.a) Nariadenia GDPR alebo
čl. 9 ods.2 písm.a) Nariadenia GDPR alebo na plnení zmluvy podľa čl. 6 ods.1 písm.b)
Nariadenia GDPR a
b) Ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 
Máte právo na prenos osobných údajov priamo od našej spoločnosti ako prevádzkovateľa
druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Právo na prenosnosť údajov nesmie
mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
 
Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov našou spoločnosťou, ktoré je
vykonávané na základe čl. 6 ods.1 písm.e) Nariadenia GDPR alebo čl. 6 ods.1 Nariadenia GDPR
vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach, ako aj máte právo
namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov našou spoločnosťou na účely priameho
marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
 
Máte právo na automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo sa domnievate,
že toto spracúvanie je nezákonné alebo v rozpore s Vašimi právami.
 
Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane
profilovania, uvedenému v čl. 22 ods.4 Nariadenia GDPR.
 
Máte právo odvolať Váš súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, ak je spracúvanie
Vašich osobných údajov založené na súhlase bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť
spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 
Máte právo podať sťažnosť u dozerajúceho orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov
SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.
Máte právo podať žiadosť, otázku alebo sťažnosť našej spoločnosti.
 
Našu spoločnosť môžete so svojimi žiadosťami, otázkami alebo sťažnosťami kontaktovať e-
mailom : info@pasnabager.sk alebo poštou na adrese sídla našej spoločnosti.